Ασφάλιση Απώλειας Κερδών

Ασφάλιση Απώλειας Κερδών
Η κάλυψη αυτή μπορεί να προστεθεί σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο Περιουσίας και Συμπληρωματικών Κινδύνων για βιομηχανικό και εμπορικό κίνδυνο.
 
Με την κάλυψη αυτή εξασφαλίζονται οι  πάγιες δαπάνες, το μικτό κέρδος και τα πρόσθετα έξοδα σε περίπτωση ζημίας συνεπεία των κινδύνων έναντι των οποίων έχει επιλέξει να ασφαλίζετε η επιχείρηση.
 
Η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει την απώλεια ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ και για τα Πρόσθετα Έξοδα, τα οποία θα προκύψουν από την ελάττωση του τζίρου και την αύξηση του κόστους παραγωγής, την οποία θα υποστεί η επιχείρηση μετά από μερική ή ολική καταστροφή.