Ασφάλιση Ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών

Ασφάλιση Ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών
Η εν λόγω ασφάλιση καλύπτει Διευθυντές και Στελέχη έναντι απαιτήσεων τρίτων (όπως  επίσημες αρχές, πελάτες, μετόχους, προμηθευτές, εργαζόμενους) ή ακόμα και έναντι της εταιρείας τους.
 
Καλύπτει την αμοιβή εξωτερικών συμβούλων για την υπεράσπιση ενός διευθυντή ή στελέχους έναντι τέτοιων απαιτήσεων καθώς και των αποζημιώσεων και διακανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται θέμα δόλου από την πλευρά του.