Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης απαλλάσσει τον επαγγελματία από το άγχος της «άτυχης» στιγμής και αποζημιώνει τον παθόντα πλήρως μέχρι το ανώτατο όριο ασφάλισης που έχει ορισθεί.
Η Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης καλύπτει την ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες προς τρίτους, όπως ορίζει ο Αστικός Κώδικας για ποσά που θα υποχρεωθεί να καταβάλει
προς αυτούς.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΥΘΥΝΗ.