Ασφάλιση Μεταφορών

Ασφάλιση Μεταφορών

Τα Ασφαλιστήρια Μεταφορών καλύπτουν τα μεταφερόμενα εμπορεύματα αποκλειστικά από κινδύνους που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους.
Η Ασφάλιση Μεταφορών, απευθύνεται σε εμπόρους, εισαγωγικές/εξαγωγικές εταιρείες, εκτελωνιστές και εν γένει σ’ οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον για τη διαφύλαξη των περιουσιακών του στοιχείων από ζημιά που μπορεί να υποστούν κατά τη μεταφορά.

Η ασφαλιστική εταιρεία παρέχει ασφαλιστική κάλυψη έχοντας υπόψη της:

  • τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά
  • το είδος/αξία του εμπορεύματος
  • τη μέθοδο συσκευασίας
  • τον τόπο φόρτωσης, προορισμού και
  • τη διαδρομή που θα ακολουθηθεί

Οι όροι των ασφαλιστηρίων μεταφορών διέπονται από τις Ρήτρες των LLOYD’S και οι παρεχόμενες καλύψεις τους περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω:

Κάλυψη με Ρήτρα Α (κατά παντός κινδύνου):
Καλύπτει όλους τους κινδύνους ζημιών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού με εξαίρεση γεγονότα που είναι πάγιες εξαιρέσεις σ’ όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, όπως ενδεικτικά, η δόλια διεκδίκηση αποζημίωσης, η μόλυνση από ραδιενεργά υλικά κ.λπ.
 
Κάλυψη με Ρήτρα C (αφορά κατονομαζόμενους κινδύνους):
Καλύπτει βασικούς κινδύνους, δηλαδή ο πελάτης θα αποζημιωθεί εάν και εφ’ όσον συμβούν συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία έχουν να κάνουν αποκλειστικά και μόνο με γεγονότα όπως ενδεικτικά:
 

  • Χερσαίες Μεταφορές: Πυρκαγιά, πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή, εκτροπή από τη πορεία (εκτροχιασμό ή εκτροπή από το οδόστρωμα) κ.ά. σχετικούς κινδύνους ατυχήματος (γεγονός τυχαίο, ανεξάρτητο από τη θέληση κάποιου, με άμεση συνέπεια τις υλικές ζημίες των ασφαλισμένων αντικειμένων)
  • Θαλάσσιες Μεταφορές: Πυρκαγιά, προσάραξη, βύθιση, σύγκρουση, συμμετοχή σε γενική αβαρία κ.ά. σχετικούς κινδύνους που προέρχονται από ατύχημα (γεγονός τυχαίο, ανεξάρτητο από τη θέληση κάποιου, με άμεση συνέπεια τις υλικές ζημίες των ασφαλισμένων αντικειμένων)

 
Κάλυψη με Ρήτρα Β (αφορά κατονομαζόμενους κινδύνους):
Καλύπτει βασικούς κινδύνους, όπως η ρήτρα C, αλλά έχει πιο διευρυμένη κάλυψη, χωρίς όμως να προσεγγίζει τα δεδομένα της Ρήτρας Α.
 
Από τις προαναφερόμενες ρήτρες οι συνήθως χρησιμοποιούμενες είναι οι Ρήτρες A & C. Επιπλέον οι ρήτρες αυτές μπορούν να διευρυνθούν με επιπλέον καλύψεις, όπως κινδύνων πολέμου, απεργιών, κακόβουλων ενεργειών κ.ά.