Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης, Εργοδοτικής Ευθύνης, Ευθύνης Προϊόντος, Ανάκληση Προϊόντων

Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης, Εργοδοτικής Ευθύνης, Ευθύνης Προϊόντος, Ανάκληση Προϊόντων
Με το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης, καλύπτεται η εκ του νόμου Εργοδοτική Αστική Ευθύνη του Ασφαλισμένου, προς τους υπαλλήλους του, για σωματικές βλάβες / θάνατο που ενδεχομένως προκληθούν σε αυτούς, σε περίπτωση ατυχήματος κατά την εργασία ή εξ αφορμής αυτής, όπως η καταβολή της διαφοράς μεταξύ της ημερήσιας αποζημιώσεως του ΙΚΑ και του ημερομισθίου του εργαζομένου (Άρθρα 657, 658 Α.Κ.), καθώς και της χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης ( Άρθρα 932 ΑΚ).
 
Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες καλύψεις που εντάσσονται στην Αστική Ευθύνη:
 • Οικοδομικών έργων
 • Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων                                                                                 
 • Εμπορικών επιχειρήσεων
 • Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
 • Camping – κατασκηνώσεων
 • Επιχειρήσεων θεάματος
 • Μεταφερόμενων φορτίων & μηχανημάτων έργου
 • Εκθέσεων & διοργανώσεων
 • Ιατρών
 • Φαρμακοποιών
 • Αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών
 • Δικηγόρων
 • Λογιστών, φοροτεχνικών
 • Διαμεσολαβούντων στη ασφάλιση
 • Λειτουργίας επαγγελματικού χώρου
 • Ελαττωματικού προϊόντος
 • Διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων κ.ά.

Εφ’ όσον λοιπόν προκληθεί, χωρίς την θέληση μας, κάποιο ατύχημα σε τρίτους, το οποίο θα είναι επακόλουθο προσωπικών ενεργειών ή και αποφάσεων μας, όπως ενδεικτικά είναι η οδήγηση, η άσκηση επαγγελματικής δραστηριότης, η εντολή για ανέγερση οικοδομής ή άλλων έργων, η πρόκληση ρύπανσης ή καταστροφής περιουσίας, πλημμελής συντήρηση κ.λπ., τότε βάσει του νόμου έχουμε αστικές και ενδεχομένως ποινικές ευθύνες. Οι ποινικές ευθύνες, είναι κάτι το οποίο η κάθε επιχείρηση, καλείται να το αντιμετωπίσει μόνη της. Αντίθετα, η αστική ευθύνη, ως μη ηθελημένο γεγονός, αποτελεί αντικείμενο ασφάλισης και έτσι ο ασφαλισμένος συνάπτοντας ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης, μεταφέρει στην ασφαλιστική εταιρεία την υποχρέωση του να αποζημιώσει τους παθόντες για τα ενδεχόμενα συμβάντα και τα ποσά που αναφέρονται στην ασφαλιστική σύμβαση.

Ειδικότερα,
Με το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης καλύπτονται οι οικονομικές υποχρεώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης (Φυσικού ή Νομικού Προσώπου) έναντι άλλων προσώπων – Τρίτοι, σε περίπτωση κατά την οποία λόγω κάποιας πράξης ή/ και παράληψής του, η οποία έγινε χωρίς τη θέληση του, έγινε ο αίτιος για να προκληθεί σωματική βλάβη άλλου προσώπου (Φυσικού) ή ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία άλλου προσώπου (Φυσικού ή Νομικού). Η υποχρέωση του υπαίτιου για πρόκληση σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών προβλέπεται από το Αστικό Δίκαιο (βλέπε περί αδικοπραξίας και άλλα σχετικά νομοθετήματα).


Προϊόντα Αστικής Ευθύνης
 
1. Γενική Αστική Ευθύνη

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο και όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, καλύπτονται:

 • Σωματικές Βλάβες/Θάνατος τρίτων με όρια τα οποία προσδιορίζονται ανά άτομο ή γεγονός
 • Οι υλικές ζημιές με όριο ανά γεγονός ή και κατά τη διάρκεια της ασφάλισης και προσδιορίζεται ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή για τη διάρκεια της ασφάλισης. 

2. Εργοδοτική Ευθύνη

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του Ασφαλιζόμενου / εργοδότη έναντι των υπαλλήλων του, σύμφωνα με τα σχετικά αναφερόμενα στη νομοθεσία (Αστικός Κώδικας) και τα ειδικά συμφωνηθέντα και οριζόμενα στους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, καλύπτονται:

 • Σωματικές Βλάβες/Θάνατος με όρια τα οποία προσδιορίζονται ανά άτομο ή γεγονός για τις πέραν του Ι.Κ.Α υποχρεώσεις
 • Οι υλικές ζημιές με όριο ανά γεγονός ή και κατά τη διάρκεια της ασφάλισης και προσδιορίζεται ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή για τη διάρκεια της ασφάλισης.

 
3. Αστική Ευθύνη Προϊόντος

Η κάλυψη απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα, είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένη και καλύπτει την ευθύνη του κατασκευαστή ή και εμπόρου (ειδική αντιμετώπιση) για λάθη και παραλείψεις που σχετίζονται μ’ αυτό καθ’ αυτό το προϊόν και την ασφαλή λειτουργία του βάσει των προδιαγραφών κατασκευής του, καλύπτονται:

 • Σωματικές Βλάβες/Θάνατος τρίτων με όρια τα οποία προσδιορίζονται ανά άτομο ή γεγονός
 • Οι υλικές ζημιές με όριο ανά γεγονός ή και κατά τη διάρκεια της ασφάλισης και προσδιορίζεται ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή για τη διάρκεια της ασφάλισης.

 
4. Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Η κάλυψη είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένη καλύπτει φυσικά ή και νομικά πρόσωπα για λάθη και παραλείψεις που προκύπτουν κατά την άσκηση της δραστηριότητα τους. Η κάλυψη για αρκετές κατηγορίες επαγγελμάτων τείνει να γίνει υποχρεωτική είτε διότι το προϋποθέτει ο νόμος, είτε διότι έμμεσα, κατά συνείδηση ή από ανάγκη λόγω των προβλεπομένων στη νομοθεσία, τη ζητούν οι διάφοροι επαγγελματίες, καλύπτονται:

 • Σωματικές Βλάβες/Θάνατος τρίτων με όρια τα οποία προσδιορίζονται ανά άτομο ή γεγονός
 • Οι υλικές ζημιές με όριο ανά γεγονός ή και κατά τη διάρκεια της ασφάλισης και προσδιορίζεται ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή για τη διάρκεια της ασφάλισης.