Ασφάλιση Περιουσίας και Συμπληρωματικών Κινδύνων

Ασφάλιση Περιουσίας και Συμπληρωματικών Κινδύνων
Η ασφάλιση Περιουσίας και Συμπληρωματικών Κινδύνων καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κινδύνων και παρέχει πλήρη ασφαλιστική προστασία των περιουσιακών στοιχείων μίας επιχείρησης.
 
Τα στελέχη της ΔΙΟΝ Ο.Ε. σε συνεργασία με αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν λύσεις για την κάθε επιχείρηση, με την εκπόνηση μιας μελέτης ασφαλιστικού κινδύνου.

 

Τα στάδια της μελέτης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
 1. Γνώση των περιουσιακών στοιχείων, όπως ακίνητα, βιομηχανικά συστήματα, εξοπλισμός και πρώτες ύλες
 2. Ανάλυση των επιπτώσεων των πιθανών ζημιών για τον καθορισμό των ασφαλιστικών αναγκών βάσει των ιδιαίτερων κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η κάθε επιχείρηση
 3. Σχεδιασμός των μέτρων αποφυγής πιθανών ζημιών και υποχρεώσεων
 4. Καθοδήγηση στη διαδικασία μείωσης των κινδύνων
Οι πιο συνηθισμένες καλύψεις της ασφάλισης Περιουσίας είναι:
 • Πυρκαγιά – κεραυνός
 • Ευρεία έκρηξη
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Ζημίες από καπνό
 • Πτώση αεροσκαφών
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Ζημίες από πτώση δένδρων και στύλων
 • Ζημίες πυρόσβεσης με εντολή των αρχών
 • Σεισμός
 • Αποκομιδή ερειπίων
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία καλυπτομένων κινδύνων
 • Θραύση κρυστάλλων
 • Δόση στεγαστικού δάνειου
 • Βραχυκύκλωμα
 • Κλοπή / ζημίες από την κλοπή
 • Φυσικά φαινόμενα
 • Διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης / θέρμανσης / κλιματισμού και αποχετεύσεων
 • Αξία καινούργιου
 • Όρος πρόνοιας 10%
 • Έξοδα περιορισμού ελαχιστοποίησης ζημίας
 • Κατά παντός κινδύνου ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Οικονομική ενίσχυση λόγω διακοπής εργασιών από καλυπτομένους κινδύνους
 • Ποιοτική αλλοίωση προϊόντων
 • Κάλυψη μηχανικών βλαβών
 • Απώλεια κερδών
 • Κάλυψη ευθυνών