Ασφάλιση Πιστώσεων

Ασφάλιση Πιστώσεων
Οι  επιχειρηματίες κινδυνεύουν πάντα από πιθανή αφερεγγυότητα των πελατών, για διάφορους λόγους όπως επισφάλειες ή πτωχεύσεις, η ΔΙΟΝ Ο.Ε. μαζί με τις εταιρείες που εξειδικεύονται στην Ασφάλιση Πιστώσεων υλοποιούν ασφαλιστήρια συμβόλαια Πιστώσεων. Έτσι, μειώνουν τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που ελλοχεύουν για τους πελάτες τους και ενεργούν δομημένα, με βάση τις ανάγκες του καθενός ξεχωριστά.